RAM 55: Een tweeschepige huisplattegrond uit de Vroege Bronstijd te Noordwijk, prov. Zuid-Holland

Een noodopgraving op de woningbouwlocatie Bronsgeest in de gemeente Noordwijk bracht prehistorische nederzettingssporen aan het licht.

De opgraving was noodzakelijk vanwege de aanleg van een ontsluitingsweg ten behoeve van een nieuwe woonwijk. Tijdens het onderzoek zijn onder meer een complete huisplattegrond, een onbeschoeide waterkuil, enkele palenclusters en akkerpercelen uit de vroege bronstijd tevoorschijn gekomen. De tweeschepige bouwtraditie sluit aan bij die van gebouwen in het kustgebied uit het neolithicum en staat in groot contrast met de meer uniforme, drieschepige huizenbouw vanaf de midden-bronstijd. Het met de plattegrond geassocieerde aardewerk is dikwandig en deels versierd met nagel-, touw- en wikkeldraadindrukken. Naast aardewerk zijn er steen, vuursteen, bot en verkoolde zaden en vruchten aangetroffen. Er is ook broodtarwe gevonden: voor de vroege bronstijd een uitzonderlijke vondst.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 55
Redactie: R.M. van Heeringen
Auteurs: R.M. van Heeringen, H.M. van der Velde, I van Amen, H. Kars, R.C.G.M. Lauwerier, J.H.M. Peeters, S.M.J.P. Verneau
ISSN 1383-5025
ISBN 90-73104-82-3
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1998