Erfgoed en de coronacrisis

Ook de erfgoedsector wordt getroffen door de crisis: monumenten en musea zijn gesloten, opgravingen komen in de knel en bijeenkomsten en evenementen zijn afgelast. Inspecties en restauraties vallen stil. Het vakonderwijs is nauwelijks mogelijk zonder praktijklessen en stages kunnen niet doorgaan. Veel vrijwilligers zijn – mede doordat ze vaak tot een kwetsbare groep behoren – in quarantaine, waardoor bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud aan monumentaal groen wegvalt.

Maatregelen voor eigenaren van rijksmonumenten

Voor eigenaren van rijksmonumenten is een aantal maatregelen genomen:

  1. Als het door de coronacrisis niet lukt om uw aanvraag voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) vóór 1 april compleet te krijgen, vraagt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed u om deze toch in te dienen, ook al is deze incompleet. U krijgt dan een verzoek om later ontbrekende stukken aan te vullen. Door wettelijke bepalingen is indienen na 31 maart helaas niet mogelijk. Meer informatie vindt u in het bericht Aanvragen instandhoudingssubsidie (Sim) tijdens de coronacrisis.
  2. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal op verzoek het ritme van bevoorschotting van lopende restauratiesubsidies aanpassen. Ook de termijn van verantwoording van subsidies kan op verzoek worden uitgesteld.
  3. Het Nationaal Restauratiefonds verleent op verzoek van zakelijke klanten 6 maanden uitstel van aflossing. Deze coulancemaatregel geldt ook voor een particuliere klant die aantoonbaar nadelige gevolgen ondervindt van de coronacrisis.

Maatregelen voor musea

Voor BIS-musea en zij die daarvoor aanvragen indienen zijn maatregelen genomen. Voor alle musea die subsidies hebben lopen via één van de zes rijkscultuurfondsen (zoals het Mondriaanfonds) worden ook maatregelen getroffen. Voor alle musea geldt bovendien dat zij een beroep kunnen doen op de generieke maatregelen.

Meldt de gevolgen van de crisis voor erfgoed

De Minister van OCW heeft het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 gevraagd om ook verzamelpunt te zijn voor meldingen uit de erfgoedsector info@kunsten92.nl. Daarnaast kunt u natuurlijk terecht bij de geëigende kanalen. Het Ministerie van OCW laat zich geregeld en nauwgezet informeren en de Minister overlegt ook met vertegenwoordigers uit het erfgoedveld. Effecten bij erfgoed doen zich soms pas na enige tijd voor. Blijft u vooral monitoren en gevolgen melden.

Foto met overzicht van de molens aan Kinderdijk, met fietsers
Overzicht Kinderdijk met molens en fietsers

Maatregelenpakket cultuursector

De huur van rijksgesubsidieerde musea wordt met drie maanden opgeschort. Hiermee wordt hen financiële ruimte geboden ten tijde van de coronacrisis. De maatregel is onderdeel van een aanvullend pakket voor de cultuur- en creatieve sector, waarover minister Van Engelshoven (Cultuur) vandaag een brief aan de Tweede Kamer stuurde. U kunt meer lezen over dit maatregelenpakket op rijksoverheid.nl.