Toekenningen herbestemmingssubsidie 2019 zijn bekend

Deze week heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de beschikkingen van de herbestemmingssubsidie bekendgemaakt. De aanvragen zijn de afgelopen weken beoordeeld door de RCE. Op 28 februari 2020 zijn de definitieve besluiten verzonden naar de aanvragers.

Badkuipenfabriek van DRU in Ulft waar badkuipen geëmailleerd werden
Onderdeel van de voormalige ijzergieterij DRU in Ulft is de badkuipenfabriek die subsidie krijgt voor herbestemmingsonderzoek.

Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft het ministerie van OCW in 2019 ruim 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is 1,7 miljoen euro bestemd voor een haalbaarheidsonderzoek van de herbestemming en 700.000 euro voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken.

In totaal ontving de RCE 496 subsidieaanvragen voor 543 monumenten. 446 subsidieverzoeken kwamen binnen voor het haalbaarheidsonderzoek. Daarvan zijn er 229 gehonoreerd. Voor de wind- en waterdichtregeling werden 50 aanvragen ingediend, waarvan er 28 zijn toegekend.

Van de verzoeken die zijn afgewezen ging het bij de helft om een aanvraag die niet compleet was of die niet voldeed aan de vereisten van de regeling. De andere helft betreft aanvragen voor herbestemmingsonderzoek die zijn afgewezen wegens uitputting van het budget. Bovenstaande cijfers wijken niet heel veel af van eerdere jaren.

De meeste aanvragen werden ontvangen voor boerderijen (111), kerkelijke gebouwen (105) en gebouwen van liefdadigheid/gezondheid/wetgeving/cultuur (46).

In 2020 voor het eerst ook subsidie voor energiescan aanvragen

Tussen 1 oktober en 30 november 2020 kunnen weer nieuwe subsidieaanvragen worden ingediend. Dit jaar kan voor het eerst ook herbestemmingssubsidie worden aangevraagd voor energiescans in het kader van duurzaamheidsmaatregelen. Hiervoor wordt het beschikbare budget met € 500.000 verhoogd.

Regeling voorkomt leegstand

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en andere gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat leegstaande monumenten in verval raken. Gebouwen waar niet eenvoudig een nieuwe functie voor te vinden is, zoals kerken, industriële gebouwen en scholen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De regeling geldt overigens niet alleen voor rijksmonumenten, maar ook voor provinciale en gemeentelijke monumenten en voor gebouwen zonder monumentstatus, die volgens de betreffende gemeente wel een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben.