27 november Een Socratische dialoog - De rol van objectiviteit, subjectiviteit en smaak bij restauratie beslissingen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

 Smallepad 5,  3811 MG Amersfoort 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert een onderzoeksbijeenkomst. Dan onderzoeken we aan de hand van case studies hoe objectief of subjectief wij eigenlijk zijn bij discussies en beslissingen over de restauratie van objecten van cultureel erfgoed en hoe wij daar mee omgaan. 

Bij de voorbereidingen van restauraties doet men onderzoek. Het gaat daarbij bijv. om natuurwetenschappelijk onderzoek, zoals het bepalen van de samenstelling en de chemische toestand van de materialen in een object, (kunst) historisch en archief onderzoek naar bijv. context, kunstenaars intentie, en om bronnenonderzoek naar bijv. makelij en recepten. Er wordt zoveel mogelijk “objectieve” informatie verzameld om op basis daarvan een goede restauratiebeslissing te nemen voor een bepaalde behandeling of preventieve maatregelen. Inmiddels erkennen erfgoed-professionals dat die objectieve feiten interpretatie behoeven, waarbij onherroeplijk subjectieve oordelen een rol spelen. Vooral bij oudere objecten is dit het geval waarbij historische informatie gebrekkig is of wanneer natuurwetenschappelijke resultaten een onduidelijk beeld geven van de toestand van het object. 

Het belang van een gedegen onderbouwing van restauratiebeslissingen is dus groot omdat vaak vele verschillende partijen erbij betrokken zijn. Maar als die onderbouwing zo degelijk is, waarom blijven er dan nog steeds discussies open die er hard aan toe gaan en worden er beslissingen genomen die toch omstreden zijn? Spelen andere factoren daarbij een rol? Andere belangen en waarden, of ... smaak? 

Op woensdag 27 november 2019 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een onderzoeksbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst onderzoeken we aan de hand van case studies hoe objectief of subjectief wij eigenlijk zijn bij discussies en beslissingen over de restauratie van objecten van cultureel erfgoed en hoe wij daar mee omgaan. 

Socratisch gesprek 

Het onderzoeksgesprek wordt in de vorm van een Socratische dialoog gevoerd, een zogenaamd ‘vraag achter de vraag’ gesprek. Deze dialoog wordt door professionals begeleid, die getraind zijn in de techniek van het Socratisch gesprek. Hierdoor wordt gewaarborgd dat iedere deelnemer aan het woord komt, zijn/haar mening inbrengt en deze kritisch kan (laten) onderzoeken. Het doel van een Socratisch dialoog is niet om de gestelde vraag direct te beantwoorden. Het doel is de deelnemers te helpen om elkaars en hun eigen meningen over de rol van objectiviteit, subjectiviteit en persoonlijke voorkeur bij beslissingen over ingrepen in de toekomst. 

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die te maken hebben met het waarderen van cultureel erfgoed en beslissingen nemen over restauratie en conservering of dat zelf uitvoeren. Het kan gaan om allerlei cultureel erfgoed: gebouwen, museale objecten en collecties, archeologische vondsten, landschappen, stadsgezichten, herbestemde gebouwen, enz. 

Er is plaats voor 80 deelnemers.

Voorbeelden uit eigen praktijk 

Ter voorbereiding op deze dag verzoeken wij u op het aanmeldformulier aan te geven of u een case study uit eigen praktijk in wilt brengen met een voorbeeld van een restauratie of restauratiebeslissing waar objectiviteit, subjectiviteit en smaak in botsing kwamen. Het gaat dan om eventuele beslissingen over ingrepen waar u persoonlijk bij betrokken bent en waarbij sprake is van een zogenaamd ‘cruciaal moment’. U was het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing of u was betrokken bij een verhitte discussie daarover. Als u een case study wilt inbrengen nemen wij contact met u op om uw voorbeeld als aanzet voor de bijeenkomst nader te verkennen en uit te werken. 

Aanmelden en kosten

Kosten bedragen EUR 50,-- (incl. lunch en borrel) 

Graag dit bedrag overmaken op bankrekening
IBAN nr. NL 46 INGB 0705 0039 22 t.n.v. OCW te Den Haag
o.v.v naam deelnemer en ‘RCE Socratisch gesprek 27-11-19 P/000955’ 

Aanmelden via dit formulier.

Informatie: Bill Wei b.wei@cultureelerfgoed.nl