RAM 272: De Neanderthaler-vindplaats Esbeek-Diessen, gemeente Hilvarenbeek. Proefputten- en booronderzoek ter plaatse van een oppervlakteconcentratie van stenen artefacten (campagne 2019)

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) wordt verslag gedaan van de tweede campagne van het inventariserend veldonderzoek van de midden-paleolithische vindplaats tussen Esbeek en Diessen (gemeente Hilvarenbeek). Het veldwerk bestond uit proefputten- en booronderzoek en is uitgevoerd ter plaatse van een rijke oppervlakteconcentratie van stenen artefacten.

De artefacten zijn er gemaakt, gebruikt en achtergelaten door ‘late’ Neanderthalers tussen ca. 60.000 en 40.000 jaar geleden in het Midden-Pleniglaciaal van de laatste ijstijd (het Weichselien). In het rapport worden de resultaten van het booronderzoek en het onderzoek van vier proefputten en de hiermee verbonden specialistische onderzoeken gepresenteerd (campagne 2019). Het onderzoek had tot doel het toetsen van vijf scenario’s als mogelijke verklaringen voor de ligging van Neanderthaler-artefacten aan het huidige oppervlak. Het rapport sluit af met een bespreking en toetsing van de scenario’s op basis van de bevindingen van het onderzoek in 2019.

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, aardwetenschappers (kwartair-geologen), andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 272
Auteurs: E. Rensink, J.W. de Kort, B. van Os, J. Schreurs, J. Wallinga en E. Voskuilen
Redactie: E. Rensink en J.W. de Kort
Autorisatie: B.I. Smit
Illustraties: M. Haars (BCL–Archaeological Support), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, tenzij anders vermeld
Foto omslag: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Opmaak en druk: Xerox/Osage
ISBN/EAN 978-90-76046-73-0
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, oktober 2021