Modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een Modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie opgesteld. De commissie komt - zodra de Omgevingswet in werking treedt - in de plaats van de huidige monumentencommissie uit de Monumentenwet 1988 en de welstandscommissie uit de Woningwet. Gemeenten kunnen met behulp van de modelverordening hun bestaande adviesstelsels toespitsen op de Omgevingswet.

De wettelijke taak van de commissie is het uitbrengen van advies over vergunningaanvragen met betrekking tot rijksmonumenten (uitgezonderd archeologische rijksmonumenten) en over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een andere activiteit, in door de raad aangewezen gevallen of als het college van burgemeester en wethouders daartoe aanleiding ziet. Enkele leden van de commissie moeten dus deskundig zijn op het gebied van de monumentenzorg. 

De commissie is in het gedecentraliseerde stelsel van de monumentenzorg één van de checks and balances in de (kwaliteits)zorg voor de gebouwde of aangelegde rijksmonumenten. Zij is namelijk wanneer niet ook de Minister van OCW, in de praktijk de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), adviseert - de enige adviseur van burgemeester en wethouders voor rijksmonumentenactiviteiten met betrekking tot die monumenten.

Gekozen is voor een modelverordening waarbij de bestaande adviescolleges en eventuele andere adviseurs op het gebied van de omgevingskwaliteit, zoals bijvoorbeeld een stads- of dorpsbouwmeester, in één samenhangend adviesstelsel kunnen worden opgenomen. De VNG Modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie is te downloaden via de website van de VNG.

De modelverordening vormt als juridisch sluitstuk deel 2 van de Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit. Het maken van die Handreiking was een gezamenlijke activiteit van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK), de VNG en de RCE.