Aanwijzingsprogramma houten huizen

In 2006 verzocht de Stichting Menno van Coehoorn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een groot aantal houten huizen op de rijksmonumentenlijst te plaatsen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de RCE opdracht gegeven om te onderzoeken in hoeverre het wenselijk is om de houten huizen op enige wijze te beschermen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het aanwijzingsprogramma “Houten Huizen gebouwd onder de restricties van de Kringenwet”.

Kringenwet

Het ontstaan van vele houten gebouwen in de nabijheid van forten en andere verdedigingswerken was een gevolg van de inwerkingtreding van de zogenoemde Kringenwetten van respectievelijk 1814 en 1853 en van de Inundatiewet van 1896. Hierin werd bepaald dat er binnen een afstand van 375 meter niet mocht worden gebouwd, en in een kring daaromheen alleen in hout. 

Bouwen in hout betekende enerzijds dat vernietiging gemakkelijk was, aan de andere kant bracht dit mee dat vergoeding van geleden verliezen een veel minder kostbare zaak zou zijn voor de overheid. De kringen liepen niet altijd rond, maar volgden de contouren van het verdedigingswerk.