RAM 256: Op (af)stand begraven. Een monumentaal Romeins graf in Beuningse Plas (gemeente Beuningen)

In deze rapportage staan de resultaten centraal van een onderzoek naar een Romeins monumentaal graf dat is ontdekt na saneringswerkzaamheden in Beuningse Plas.

Begraven in ongeschikte grond

Het graf bestond uit een grafkuil, een waarschijnlijk later daaromheen aangelegde muur en een greppel. In het graf is een vrouw begraven, die tussen de dertig en zestig jaar oud was bij overlijden. Opmerkelijk is de locatie, in een zone die periodiek overstroomd werd en vooral lijkt te zijn gebruikt als weidegrond. Het grafmonument is aangelegd langs een centrale verkavelingsas en een mogelijk daarlangs gelegen weg.
Het onderzoek maakt duidelijk dat relatief natte zones die ogenschijnlijk ongeschikt zijn voor bewoning wel gebruikt kunnen zijn voor begraving. De reconstructie van het verkavelings- en wegenpatroon in een gebied kan helpen bij het opsporen van dit soort complexen bij
toekomstig onderzoek.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 256
Auteurs: O. Brinkkemper, T. de Groot, M. van der Heiden, J.W. de Kort,
F. Laarman, B. van Os, M. ter Schegget, E. Verhelst en H. Weerts
Redactie: T. de Groot en J.W. de Kort
ISBN/EAN 978-90-5799-319-0
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2019