RAM 257: Archeologie en verstoring door bodembewerkingen

In deze synthese worden verschillende studies over verstoringen van bodem en archeologie bijeengebracht.

In het rapport wordt zowel ingegaan op de standaard agrarische grondbewerkingen als op minder reguliere agrarische bewerkingen en niet-agrarisch grondverzet in landelijk gebied. Tevens wordt in deze publicatie aanvullende informatie over bodembewerkingen en grondverzet gegeven die in de eerdere deelstudies niet aan de orde is gekomen. Ook bevat het informatie over verstoringen die op wijkniveau te verwachten zijn in bebouwd gebied. Tot slot is er een samenvatting te vinden van de ervaringen die door verschillende organisaties en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn opgedaan tijdens bureau- en veldonderzoek naar verstoringen.

De publicatie is een uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is gerealiseerd vanuit het programma Kennis voor archeologie.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM 257)
Tekst: M.A. Lascaris. Met bijdragen van B.J.H. van Os, J. Bouwmeester, J.E. Abrahamse, A.M. Blom.
Redactie: M.A. Lascaris, R. C.G.M. Lauwerier en B.J.H. van Os.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019