RAM 244: Verstoorde percelen

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) wordt verslag gedaan van een experiment waarin gekeken is wat de meest effciënte strategie is om in het veld bodem­ verstoringen op te sporen. Dit onderzoek vond plaats op 4 proefterreinen van 100 bij 100 meter, waarvan een in de gemeente Súdwest­Fryslân en drie in de gemeente Reusel-De Mierden.

Hoge resolutie

Download 'RAM 244: Verstoorde percelen'
PDF document | 68 pagina's | 40.7 MB | 2017

Dit verslag beschrijft de resultaten van archeologisch veldwerk dat plaats heeft gevonden in het kader van het project Verstoringen in Kaart van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het gaat bij dit veldwerk om een beperkt vergelijkend onderzoek naar de bruikbaarheid van in de archeologie gangbare methoden (boringen en proefputjes) voor het vaststellen van de mate van bodemverstoring. Als bekend is waar – en in welke mate – de bodem verstoord is, kan dit voorkomen dat onnodig archeologisch onderzoek plaatsvindt. Verder kan kennis over bodemverstoringen bijdragen aan een betere afweging van de archeologische belangen binnen de ruimtelijke ordening.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 244
Auteurs: M.A. Lascaris en J.W. de Kort
Redactie: M.A. Lascaris
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2017