RAM 197: Optimale strategieën voor het opsporen van Steentijdvindplaatsen met behulp van booronderzoek. Een statistisch perspectief

Met dit onderzoek kon de KNA-leidraad voor inventariserend veldonderzoek worden aangescherpt, waardoor steentijdvindplaatsen in de toekomst efficiënter kunnen worden opgespoord.

Prospectiekenmerken van steentijdvindplaatsen

Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar de prospectiekenmerken van steentijdvindplaatsen in Nederland en Vlaanderen. De aanleiding was de wens van de SIKB om een nieuwe KNA-leidraad voor inventariserend veldonderzoek te ontwikkelen waarvan de nu beschikbare leidraden voor karterend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek integraal deel uitmaken. In dit onderzoek is aan de hand van twaalf steentijdvindplaatsen het verband tussen borend en gravend onderzoek geanalyseerd. Hierdoor kunnen de kansen op succesvolle opsporing en waardering van vindplaatsen beter worden ingeschat.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 197
Auteurs: J.W.H.P. Verhagen, E. Rensink, M. Bats en Ph. Crombé
ISBN: 978 90 579 91851
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011