De invloed van bouwwerkzaamheden op archeologische vindplaatsen

In deze publicatie is onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn van het bouwen op archeologische vindplaatsen.

Gevolgen bouwwerkzaamheden op archeologische vindplaatsen

Elke archeologische vindplaats is anders. Dit rapport geeft dan ook geen advies over hoe er met bepaalde vindplaatsen om moet worden gegaan. Deze publicatie brengt alleen de mogelijke gevolgen van bebouwing van een vindplaats in kaart. Hierbij gaat het om een optelsom van verschillende factoren: ouderdom, complextype, aanwezige materialen, gaafheid, de bodemsoort en de waardering van de vindplaats. Er kunnen wel maatregelen worden genomen om deze schade te beperken: dit wordt ook wel archeologievriendelijk bouwen genoemd. Aan het rapport is een schema toegevoegd, dat helpt om te bepalen welke informatie en welk onderzoek nodig is om de effecten van bouwen te voorspellen. Ook zijn er kaarten gemaakt van de zettingsgevoeligheid van de Nederlandse bodem, verdeeld per diepte.

Colofon

Tekst: D.J. Huisman, J. Bouwmeester, G. de Lange, Th. van der Linden, G. Mauro, D. Ngan - Tillard, M. Groenendijk, T. de Ridder, C. van Rooijen, I. Roorda, D. Schmutzhart, R. Stoevelaar
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011