RAM 190: Een vroegmesolithische vindplaats te Haelen-Broekweg (gem. Leudal, provincie Limburg)

In Haelen-Broekweg zijn bij een archeologische opgraving sporen gevonden van kortstondige bewoning in het vroeg-mesolithicum.

Vondsten vroeg-mesolithicum bij aanleg Rijksweg 73-Zuid

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) staan de resultaten van een archeologische opgraving die in 2002 plaatsvond in het kader van de archeologische begeleiding van de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid. Deze opgraving heeft resten van meerdere periodes opgeleverd. Sommige sporen zijn in verband te brengen met bewoning, andere met offsite-activiteiten en bemesting. De opgravingen brachten vondsten uit het vroeg-mesolithicum (circa 8300-8200 v.Chr.) aan het licht. In deze periode lag op nauwelijks enkele honderden meters afstand een actieve (Maas)geul. De concentratie aan vondsten is vermoedelijk het resultaat van een kortstondige bewoning van rondtrekkende jagers-verzamelaars-vissers.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 190
Auteurs: M. Bats, Ph. Crombé, I. Devriendt, R. Langohr, J.H. Mikkelsen, C. Ryssaert en A. Van de Water
ISBN: 978 90 5799 171 4
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2010