Kerken Noord-Brabant; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze rapportage schetst de ontwikkeling van voor- en naoorlogse kerkenbouw en presenteert een inventarisatie van de belangrijkste naoorlogse kerken in Noord-Brabant.

Geschiedenis voor- en naoorlogse kerkenbouw

In dit rapport wordt onder meer een geschiedenis van de voor- en naoorlogse kerkenbouw beschreven die zowel ingaat op maatschappelijke- als op architectonische ontwikkelingen. Kapellen en kloostergebouwen zijn voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De inhoudelijke achtergrondinformatie vormt het referentiekader van de preselectie van kerken in Noord-Brabant die behoudenswaardig zijn vanwege hun cultuurhistorische waarde. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Eva Wijdeveld
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004