Klachtenregeling

Waar mensen werken gaat weleens iets mis. Dit kan dus ook gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Heeft u in het contact met ons een klacht over gedragingen van de Rijksdienst of over zijn medewerkers? Vul dan het klachtenformulier in. We willen graag uw klacht naar tevredenheid oplossen en in de toekomst voorkomen.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Na ontvangst van uw klacht stuurt onze klachtencoördinator u een ontvangstbevestiging. We leggen uw klacht voor aan de afdeling die het betreft. We doen onderzoek naar de oorzaak. Wij vragen u of u gehoord wilt worden. Dit bent u niet verplicht. De klachtencoördinator brengt verslag uit aan de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De klachtencoördinator zendt u vervolgens een antwoordbrief met motivering van de uitkomst en de conclusie. Uw klacht moet binnen de wettelijke termijn van 6 weken worden afgehandeld. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met 4 weken.

Wat moet ik doen als ik vragen heb over mijn ingediende klacht?

Voor deze vragen kunt u terecht bij ons directiesecretariaat via RCE-Directiesecretariaat@cultureelerfgoed.nl, 033-421 7 212.

Wanneer wordt mijn klacht niet in behandeling genomen?

  • Als uw klacht feiten betreft die meer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden.
  • Als uw klacht al eerder behandeld is volgens deze klachtenprocedure.
  • Als uw klacht betrekking heeft op de uitvoering van wetten en besluiten (daarvoor is de bezwaar- en beroepsprocedure).

En als ik na afhandeling niet tevreden ben?

U bent het niet eens met de manier waarop uw klacht schriftelijk is afgehandeld. Dan kunt u zich binnen één jaar na datum van de antwoordbrief wenden tot de Nationale ombudsman: 0800 - 33 55 555.

NB: Iedereen heeft het recht een klacht in te dienen over de dienstverlening van een overheidsinstelling. Dit is vastgelegd in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. De klachtenprocedure die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft opgesteld, volgt deze wet en de klachtenregeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.