Overstroming en waterveiligheid: wie doet wat?

Rijk, provincies en gemeenten zijn samen met andere organisaties zoals de veiligheidsregio en de waterschappen betrokken bij waterveiligheid.

Betrokken partijen bij waterveiligheid

De website onswater.nl geeft informatie hoe het waterbeheer per provincie is geregeld en welke partijen daarbij betrokken zijn. Op rijksoverheid.nl leest u hoe het waterbeheer op landelijk niveau is geregeld.

Watermanagementcentrum Nederland

 Behalve de op rijksoverheid.nl genoemde organisaties is het goed om te wijzen op het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN). Het WMCN gaat over crisisbeheer bij waterdreiging. Bij extreme situaties komen de landelijke coördinatiecommissies van het WMCN in actie. Het WMCN werkt nauw samen met het KNMI, Rijkswaterstaat, de waterschappen, veiligheidsregio’s en het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW). Zij stemmen het landelijke waterbeheer en de crisisbestrijding met elkaar af.

Helpdesk Water

 Het WMCN beheert de Helpdesk Water, een kennisportaal voor professionals die betrokken zijn bij waterbeleid, waterbeheer en waterveiligheid. De helpdesk richt zich op het ontsluiten van de kennis binnen de werkvelden waterbeleid en waterbeheer in de breedste zin.