Erfgoed in het Regionaal Risicoprofiel

De Rijksoverheid brengt landelijke risico’s in kaart. Iedere veiligheidsregio is verplicht de eigen specifieke risico’s te inventariseren in een Regionaal Risicoprofiel. Op basis hiervan maakt de veiligheidsregio een capaciteitenanalyse, een beleidsplan en een regionaal crisisplan.

Regionaal Risicoprofiel

De Rijksoverheid maakt elke vier jaar een Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) in het kader van de Nationale Veiligheid Strategie. De veiligheidsregio’s zijn verplicht een Regionaal Risicoprofiel (RRP) op te stellen. Het Regionaal Risicoprofiel geeft antwoord op de vragen: wat kan ons overkomen, hoe erg is dat, wat doen we er al aan, en wat kunnen we nog meer doen? Het risicoprofiel bestaat uit een inventarisatie en analyse van de aanwezige risico’s,  inclusief die uit aangrenzende gebieden. In de risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens nader beoordeeld, vergeleken en geïnterpreteerd in termen van waarschijnlijkheid en maatschappelijke impact. De veiligheidsregio baseert het risicoprofiel onder andere op de risicokaart, die provincie en gemeenten samenstellen.

Erfgoed in de risicoprofielen

Voor het opstellen van een RRP, kijkt een regio naar de impact van de geïnventariseerde risico’s op vijf vitale belangen: territoriale veiligheid (aantasting van Nederlands grondgebied), economische veiligheid (ongestoord handelsverkeer), ecologische veiligheid (leefomgeving), fysieke veiligheid (volksgezondheid) en sociale en politieke stabiliteit. De veiligheidsregio’s zijn door de wet op de Veiligheidsregio verplicht de impact van risico’s op deze vijf belangen in kaart te brengen. Als zesde vitaal belang is toegevoegd de veiligheid van cultureel erfgoed. Het opnemen van de impact van de geïnventariseerde risico's op het zesde (regionaal) vitaal belang veiligheid cultureel erfgoed, is geen verplichting.

Diverse veiligheidsregio’s hebben op eigen initiatief erfgoed in hun RRP opgenomen. Het is niet altijd duidelijk of de regio’s ook daadwerkelijk beleid hebben opgesteld en uitvoeren. Voorop staat dat erfgoedbeheerders zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het erfgoed en zelfredzaam moeten zijn. Het is goed om te weten of u in beeld bent bij uw veiligheidsregio. Ook is het goed om inzicht te hebben in wat u kunt verwachten aan hulpverlening zodat u  goed voorbereid bent bij calamiteiten of crisis. Of uw veiligheidsregio erfgoed in het RRP heeft staan, ziet u in het overzicht van de regionale risicoprofielen.

Regionale capaciteitenanalyse

Iedere veiligheidsregio maakt een regionale capaciteitenanalyse. Die maakt inzichtelijk welke capaciteiten aanwezig en/of nodig zijn om de kans op een incident te beperken. En indien het incident zich toch voordoet, de impact hiervan zo veel mogelijk te reduceren. De capaciteitenanalyse gaat ook in op de capaciteit die nodig is voor de herstelfase en de overgang naar een normale situatie. Op basis hiervan kan worden besloten wat de gewenste capaciteit is en welke keuzes en maatregelen daarvoor nodig zijn.

Regionaal beleidsplan

Het risicoprofiel moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden in de regio. Die mogen hun wensen kenbaar maken omtrent het regionaal beleidsplan dat wordt opgesteld aan de hand van het regionaal risicoprofiel. Het beleidsplan geeft de beleidskeuzes aan die de veiligheidsregio maakt om risico’s te voorkomen en te beperken (risicobeheersing). Het plan beschrijft ook de operationele prestaties en capaciteiten van de organisatie (crisisbeheersing), gekoppeld aan de risico’s. Het beleidsplan zegt iets over de ambities van het bestuur op bijvoorbeeld onderwerpen als risico- en crisiscommunicatie, incidentbestrijding, herstel, informatiemanagement en kwaliteitszorg. En het geeft inzicht in de crisispartners en de onderlinge afspraken tot samenwerking.

Regionaal crisisplan

In het regionaal crisisplan staat de werkwijze van de veiligheidsregio bij rampen en crises, en de inrichting van een tijdelijke crisisorganisatie. De taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en afspraken over onder andere melding en alarmering, op- en afschaling, leiding en coördinatie, en informatievoorziening zijn in het crisisplan opgenomen. Verder bevat het (multidisciplinaire) afspraken die met andere crisispartners zijn gemaakt. Iedere veiligheidsregio werkt volgens hetzelfde format, zodat bij grote crises makkelijk samengewerkt kan worden.