Subsidieverlening en starten binnen 2 jaar

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de aanvragen voor de Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed (Srke). Als de subsidieaanvraag incompleet is, zal de Rijksdienst meer informatie opvragen. Binnen 13 weken na het indienen van een complete en beoordeelbare subsidieaanvraag ontvangt de aanvrager bericht of de subsidie wordt toegekend.

Als uw subsidieaanvraag is toegekend, dan is het van belang om binnen twee jaar na ontvangst van het bericht van toekenning te beginnen met de restauratiewerkzaamheden. Als de restauratie dan nog niet is gestart, trekt de RCE de subsidie weer in. Het subsidiebedrag kan dan naar andere restauratieprojecten waarvoor in de tussentijd een aanvraag is ingediend. Dit voorkomt dat het geld onnodig lang vastzit in projecten die niet uitgevoerd worden.

Melden aanvang werkzaamheden en bevoorschotting

Zodra u zeker weet op welke datum de restauratiewerkzaamheden starten, geeft u dit door aan de RCE. Dit kan door een e-mail te sturen naar subsidies@cultureelerfgoed.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer dat te vinden is op de subsidiebeschikking.

Wij sturen u dan een gewijzigd subsidiebesluit waarin staat op welk moment u het voorschot op de subsidie zult ontvangen. De subsidie wordt voor 100% uitgekeerd in de twee maanden direct voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

Werk volgens de uitvoeringsrichtlijnen

Als u instandhoudingssubsidie ontvangt, bent u sinds 2015 mogelijk verplicht om het onderhoud volgens de uitvoeringsrichtlijnen te laten doen. Deze richtlijnen geven informatie over de vereiste kwaliteit van het werk en laten zien welke voorbereiding, werkzaamheden, materialen en technieken wenselijk of vereist zijn.

De uitvoeringsrichtlijnen zijn onder meer te vinden op de website van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

Subsidie verantwoorden

De uitkering is een voorschot op het definitief vast te stellen subsidiebedrag. Het vaststellen van de subsidie gebeurt na afloop van de werkzaamheden met de zogenoemde eindverantwoording. Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

De vereisten voor de eindverantwoording hangen samen met de hoogte van het subsidiebedrag. Hoe lager het bedrag hoe eenvoudiger de vereisten zijn voor het indienen van een verantwoording. In de subsidiebeschikking die u ontvangt, staat welke vereisten voor u van toepassing zijn. En u vindt de vereisten per bedrag ook op de pagina Subsidie verantwoorden onder Subsidie instandhouding monumenten.