Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed

Eigenaren van klinkend erfgoed kunnen vanaf 1 september 2021 subsidie aanvragen voor de restauratie van een orgel, beiaard, luidklok of uurwerk als deze voldoende monumentale waarde heeft. Ook is subsidie mogelijk voor de kosten die samenhangen met het bestrijden en voorkomen van schade door loodcorrosie van orgelpijpen.

Drempelbedrag

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten de subsidiabele kosten van de restauratie een drempelbedrag overstijgen:

  • € 50.000,– voor beiaarden en orgels
  • € 5.000,– voor luidklokken en uurwerken

De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten. Voor de Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed is ruim € 2,4 miljoen euro beschikbaar. Subsidies worden verleend op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Van monumentale waarde

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft twee lijsten opgesteld van klinkend erfgoed dat van monumentale waarde is: een lijst met orgels en een lijst met luidklokken. De lijsten bevatten alle orgels, luidklokken, beiaarden en uurwerken die voorheen in het Rijksmonumentenregister waren vermeld. Staat uw eigendom in de betreffende lijst, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Indieningstermijn

De indieningstermijn voor het aanvragen van subsidie eindigt op 31 maart 2026, althans zolang er budget resteert. In het geval restauratieplannen niet binnen 2 jaar tot uitvoering komen, dan trekt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toegekende subsidie in en wordt dit subsidiebedrag toegevoegd aan het beschikbare budget.