Subsidie restauratie klinkend erfgoed aanvragen

U kunt vanaf 1 september 2021 subsidie aanvragen voor de restauratie van klinkend erfgoed. Voor de Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed (Srke) is € 2,4 miljoen euro beschikbaar. Subsidies worden verleend op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het klinkend erfgoed van voldoende monumentale waarde zijn. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft  twee lijsten opgesteld van klinkend erfgoed dat van monumentale waarde is: een lijst met orgels en een lijst met luidklokken. De lijsten bevatten alle orgels, luidklokken, beiaarden en uurwerken die voorheen in het Rijksmonumentenregister waren vermeld. Staat uw eigendom in de betreffende lijst, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Aanvraagformulier

U vraagt subsidie aan met dit formulier. U kunt het formulier invullen op de computer, waarna u het uitprint. Graag ondertekenen met een blauwe pen en in kleur inscannen. Tot slot mailt u dit document samen met de vereiste bijlagen, zie Aanvraag voorbereiden, naar subsidies@cultureelerfgoed.nl.

Machtigen

Wilt u iemand machtigen om namens u de subsidieaanvraag in te dienen? Bij het aanvraagformulier is een machtigingsformulier bijgesloten.

Indieningstermijn

De indieningstermijn voor het aanvragen van subsidie eindigt op 31 maart 2026, althans zolang er budget resteert. In het geval restauratieplannen niet binnen 2 jaar tot uitvoering komen, dan trekt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toegekende subsidie in en wordt dit subsidiebedrag toegevoegd aan het beschikbare budget.

Budget

Op deze pagina vermelden we het resterende budget. Naar mate het beschikbare budget lager wordt zal het resterende bedrag vaker worden geactualiseerd.

Het beschikbare budget bedraagt: € 2.425.000,00 (stand per 1-9-2021).