Subsidieaanvraag restauratie klinkend erfgoed voorbereiden

U kunt vanaf 1 september 2021 subsidie aanvragen voor de restauratie van klinkend erfgoed van monumentale waarde. U kunt uw aanvraag voorbereiden door alle noodzakelijke documenten te verzamelen.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het klinkend erfgoed van voldoende monumentale waarde zijn. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft  twee lijsten opgesteld van klinkend erfgoed dat van monumentale waarde is: een lijst met orgels en een lijst met luidklokken. De lijsten bevatten alle orgels, luidklokken, beiaarden en uurwerken die voorheen in het Rijksmonumentenregister waren vermeld. Staat uw eigendom in de betreffende lijst, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Inspectierapport

Bij een aanvraag voor een beiaard of orgel is een inspectierapport vereist dat niet ouder is dan 2 jaar.

Het inspectierapport:

 • beschrijft de huidige technische staat van de zelfstandige bouwkundige eenheid en klinkend onderdeel;
 • geeft inzicht in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan;
 • bevat adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijnen van aanpak;
 • is opgesteld door een deskundige.

Het is afhankelijk van het gebouwde rijksmonument wat als een zelfstandig onderdeel wordt gezien. In het Informatieblad Zelfstandig onderdeel vindt u hier meer over.

Voor kerken geldt dat het schip en de toren beide als zelfstandig bouwkundige eenheid worden aangemerkt.

Restauratieplan

Bij de aanvraag moet een restauratieplan zitten. Een restauratieplan bestaat uit de volgende onderdelen.

Beschrijving van de technische staat

Een beschrijving van de technische staat van het klinkend onderdeel en, in geval van een beiaard of orgel, van de zelfstandige bouwkundige eenheid waarvan het klinkend onderdeel deel uitmaakt.

Foto's

Overzichts- en detailfoto’s die een duidelijke indruk geven van

 • het klinkend onderdeel
 • de situering in het gebouw
 • de aanwezige gebreken

Alle bijgevoegde foto’s dienen genummerd te zijn en voorzien van de opnamedatum en van een korte toelichting op wat op de foto te zien is en vanaf welke plek of richting ze zijn gemaakt.

Specificaties: JPEG, minimaal 1000 x 1500 pixels en 300 dpi.

Overzichtsfoto’s: voeg 4 tot 10 actuele overzichtsfoto’s in kleur toe als bijlage bij uw aanvraag (wanneer niet opgenomen in inspectierapport). De foto’s moeten een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gehele rijksmonument of zelfstandig onderdeel en zijn directe omgeving.

Detailfoto’s: voeg 10 tot 25 actuele detailfoto’s in kleur toe als bijlage bij uw aanvraag (wanneer niet opgenomen in inspectierapport). De foto’s moeten een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gebrek of de gebreken.

Tekeningen

 • Tekeningen van de bestaande toestand van het klinkend onderdeel, en voor zover nodig ook van het gebouw.
 • Tekeningen waarop de voorgenomen herstelwerkzaamheden of wijzigingen staan aangegeven.

Bestek of werkomschrijving

een bestek of werkomschrijving, gebaseerd op de bovengenoemde beschrijving van de technische staat.

 • Een werkomschrijving is een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en omschrijving van de beoogde resultaten. Met in ieder geval een beschrijving van constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en de manier van uitvoering en verwerking. 
 • Een beschrijving van de aard en omvang van ingrijpende werkzaamheden in de vorm van een bestek of bestekparagrafen.

In het Informatieblad werkomschrijving of bestek leest u waar een werkomschrijving en bestek aan moeten voldoen.

Begroting

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft verplichte begrotingsmodellen vastgesteld. Voor ieder klinkend onderdeel vult u een begrotingsmodel in met de kosten voor de verschillende werkzaamheden. In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten leest u welke werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie.

Begrotingsmodel klinkend erfgoed

Rapporten

In voorkomende gevallen rapporten over bouwfysische, bouwhistorische, constructieve, cultuurhistorische, decoratieve, materiaal-technische of preventieve aspecten.

Subsidiabel uurloon

Bij de aanvraag van een restauratiesubsidie stelt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de kosten vast waarover subsidie wordt verleend. Een onderdeel van die kosten vormt het uurloon voor de uit te voeren werkzaamheden. Aan dat uurloon is een maximum gesteld dat subsidiabel is.

Sinds 1 september 2021 is dit maximaal subsidiabele uurloon € 41,50 exclusief algemene kosten, winst en risico en BTW.