Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Voor de Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed (Srke) is ruim € 2,4 miljoen beschikbaar. Restauraties komen alleen in aanmerking voor subsidie als de subsidiabele kosten een drempelbedrag overstijgen:

  • € 50.000,– voor beiaarden en orgels
  • € 5.000,– voor luidklokken en uurwerken

De drempelbedragen zijn vastgesteld om te bevorderen dat de subsidie ten goede komt aan restauraties met een grotere financiële opgave. Wilt u reguliere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan uw klinkend onderdeel, dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen via de  Subsidieregeling instandhouding monumenten.

Voor de Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed is geen maximum aanvraagbedrag vastgesteld. Het subsidiepercentage bedraagt 30%. Belangrijk uitgangspunt voor het vaststellen van dit percentage was dat de subsidie aanvullend op een provinciale of gemeentelijke subsidie aangevraagd kan worden.

Combineren met subsidie van provincie of gemeente is mogelijk

Een aantal provincies en soms ook een gemeente verstrekt subsidies voor het restaureren van klinkend erfgoed. Als de provinciale of gemeentelijke regeling het toestaat, dan kunt u de subsidie van het Rijk aanvullend op deze subsidies aanvragen. Het maakt niet uit of u eerst de rijkssubsidie aanvraagt of de subsidie van een andere overheid. Wel is het van belang dat de hoogte van alle overheidssubsidies samen niet meer bedraagt dan 100% van de subsidiabele kosten.