Regeling voor instandhoudingssubsidie verandert

Vanaf 1 februari tot en met 31 maart 2022 kunnen eigenaren weer instandhoudingssubsidie aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Voorafgaand aan deze aanvraagperiode zal de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) op een aantal punten wijzigen. Hierdoor sluit de regeling beter aan bij de instandhoudings- en verduurzamingsopgave waar we voor staan. Ook beperkt dit de financiële overvraag op de Sim.

De wijzigingen in de Sim worden in januari gepubliceerd in de Staatscourant. Met dit nieuwsbericht brengt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eigenaren op de hoogte van de aanstaande wijzigingen.

Pastorie van de hervormde kerk in Oude Pekela
Pastorie van de Nederlands Hervormde kerk in Oude Pekela

Subsidie voor kerkelijke dienstwoningen in kerkelijk gebruik

In het voorjaar van 2021 hebben onderzoeksbureaus Dialogic en Hylkema Erfgoed hun evaluatierapport van de Sim opgeleverd. Daarin bevelen zij aan om een oplossing te zoeken voor woonhuizen die niet in aanmerking komen voor instandhoudingssubsidie en ook niet voor woonhuissubsidie. Deze aanbeveling is overgenomen voor kerkelijke dienstwoningen in kerkelijk gebruik, zoals pastorieën en kosterswoningen. Het blijkt voor de eigenaren van deze gebouwen namelijk moeilijk om het geld voor goed onderhoud op te brengen. Nu kunnen deze eigenaren vanaf 1 februari 2022 wel instandhoudingssubsidie aanvragen.

Subsidiepercentage naar 40% bij bedrijfsmatig gebruik

Er is sprake van een groeiende financiële druk op de Sim. Om binnen het huidige budget deze druk toch enigszins af te remmen, wordt het subsidiepercentage voor eigenaren, die het rijksmonument bedrijfsmatig gebruiken, verlaagd van 60% naar 40%.

Het subsidiepercentage van 40% geldt voor

  • eigenaren die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting;
  • eigenaren die de kosten kunnen aftrekken van de winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden voor de inkomstenbelasting.

Deze eigenaren kunnen de onderhoudskosten in mindering brengen op de winst, waardoor zij in de regel minder belasting betalen.

Voor professionele organisaties voor monumentenbehoud blijft het subsidiepercentage 60%.

Subsidie voor verduurzamingsonderzoek

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de monumentensector om klimaatdoelen te realiseren. Het budget voor de Sim wordt de komende 3 jaar in totaal met € 4,4 miljoen verhoogd voor het laten uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek. De eigenaar kan deze subsidie aanvragen aanvullend op een subsidie voor het normale onderhoud van het desbetreffende rijksmonument. De subsidie wordt verstrekt over een vast bedrag van € 4.000,- aan subsidiabele kosten en het subsidiepercentage is 40% of 60%. Hiermee stimuleert de rijksoverheid eigenaren om de mogelijkheden tot verduurzaming van hun rijksmonument in beeld te brengen.