Klinkende Monumenten: Beleidsnota advies- en instandhoudingspraktijk monumentale orgels

Deze nota gaat in op het orgelbeleid zoals dat in de dertig jaar voor verschijning van de publicatie gestalte heeft gekregen.

Beleidsnota orgelbeleid

Het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) ligt ten grondslag aan het orgelbeleid in Nederland. Uitgangspunt: een monument kan door regelmatige inspectie en systematisch onderhoud in goede staat gehouden worden, waarmee dure restauraties voorkomen worden. De beleidsnota vormt de basis voor advisering door betrokken deskundigen. Het biedt achtergrond over de geschiedenis, maatschappelijke betekenis en Nederlandse positie als “Orgeltuin van Europa”. Er is ruim aandacht voor de waardering en bescherming van orgels in rijksmonumenten, inclusief de criteria om te bepalen of een orgel voldoende monumentale waarde heeft. Het instandhoudingsbeleid en de leidraad geven vervolgens duidelijke uitgangspunten, richtlijnen en tips voor onderhoud, restauratie en behoud van monumentale orgels.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2007