De nationale kerkenaanpak

Het kabinet zet actief in op de toekomst van religieus erfgoed. Vanuit de groeiende aandacht voor kerkgebouwen is een samenwerkingsprogramma opgezet; de nationale kerkenaanpak. Deze samenwerking van provincies, gemeenten, kerkeigenaren en verschillende erfgoedorganisaties is mogelijk gemaakt door minister Van Engelshoven van OCW.

Het doel van de nationale kerkenaanpak is het ontwikkelen van een duurzaam toekomstperspectief voor kerken in Nederland. Hiervoor heeft de minister van OCW in totaal 13,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Belangrijk uitgangspunt is dat hierbij alle betrokken partijen samenwerken.

Programmalijnen

De nationale kerkenaanpak kent vijf programmalijnen:

Kerkenvisies

Minister Van Engelshoven van OCW stelt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen zijn bestemd voor gemeenten die het plan hebben om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen voor het totale kerkenbestand binnen de gemeente.

Kennis

Om partijen te steunen die met religieus erfgoed aan de slag gaan, zetten we in op het ontwikkelen en toegankelijk maken van de daarvoor nodige data en kennis.

Duurzaamheid

De energierekening vormt vaak een substantieel onderdeel van de exploitatie van een kerkgebouw. Om hier oplossingen voor te vinden en tegelijk te werken aan het terugdringen van CO2, wordt een innovatieprogramma opgezet dat zich specifiek richt op duurzaamheid bij religieus erfgoed.

Toegankelijkheid

Als kerken vaker open zijn, kunnen meer mensen hiervan genieten. Dat vergroot het draagvlak voor het behoud van de gebouwen en draagt bij aan verbeterde exploitatie. Daarom zetten we in op grotere, publieke toegankelijkheid.

Draagvlak

Een groeiende groep jongeren komt niet of nauwelijks nog in kerkgebouwen. Dat geldt ook voor veel medeburgers met een niet-christelijke achtergrond. Deze groepen zijn daardoor minder goed bekend met het belang en de betekenis van kerkgebouwen. Door hen met de rijke betekenislagen van religieus erfgoed in contact te brengen, willen we het draagvlak ervoor vergroten.

Vervolg op Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

De samenwerkingsovereenkomst is een vervolg op de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. Daarmee verkende de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van 2014 tot eind 2016 samen met kerkelijke, bestuurlijke en maatschappelijke partijen aard en omvang van de problematiek. Oplossingen werden aangeboden en bediscussieerd; wederzijds begrip en vertrouwen tussen partijen is werkende weg verder opgebouwd.