Handreiking 'Op weg naar passende zorg voor beschermde monumenten in hun omgeving'

Onder de Omgevingswet wordt van gemeenten verwacht dat zij in hun omgevingsplan regels opnemen voor de zorg voor de omgeving van beschermde monumenten. Met de nieuwe handreiking ‘Op weg naar passende zorg voor de omgeving van het beschermde monument’ heeft het Gelders Genootschap een stappenplan ontwikkeld om deze regels te formuleren. De handreiking is gemaakt voor ambtenaren bij gemeenten die bezig zijn met omgevingsbeleid – en voor de externe specialisten die hen daarbij ondersteunen.

Gemeenten zijn verplicht om aantasting van de omgeving van (voorbeschermde) rijksmonumenten en monumenten die op grond van het omgevingsplan zijn beschermd, te voorkomen, als die monumenten door die aantasting worden ontsierd of beschadigd. Deze nieuwe regel in de Omgevingswet, is een uitwerking van een verplichting uit het verdrag van Granada. 

Stappenplan voor gemeentelijk beleid

Bij veel gemeenten bestaan er over dit onderwerp nog vragen waarop niet zomaar een passend antwoord is te geven. Deze handreiking helpt om gefaseerd te komen tot gemeentelijk beleid. Er is een stappenplan in opgenomen, dat rekening houdt met de verschillen tussen gemeenten. Die verschillen zijn er niet alleen in aantallen beschermde monumenten, maar ook in bestuurlijke ambitie, lokaal draagvlak en beschikbare ambtelijke expertise.

Colofon

Deze handreiking is een product van het Gelders Genootschap. Met dank aan advies, bijdragen en inzichten van de gemeenten Oude IJsselstreek, Haarlemmermeer, Harderwijk, Meppel, Arnhem, Hoorn, Leiden en Rho Adviseurs (Joske Poelstra), Bas Schout/rv&b en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de klankbordgroep waren Mooi Noord-Holland en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit vertegenwoordigd.