Voorstellen indienen

Het monumentenbestand is een afspiegeling van wat we met elkaar, deskundigen en burgers, belangrijk vinden om te behouden voor de toekomst. U kunt daarom een voorstel indienen om een gebouwd object of archeologische vindplaats voor te dragen voor een aanwijzing tot rijksmonument. Ook kunt u ons attenderen op een monument dat naar uw oordeel niet op de lijst thuis hoort.

Voorstel aanwijzen rijksmonument

Voor aanwijzen van nieuwe rijksmonumenten gelden er strenge richtlijnen. De minister voert een zeer terughoudend aanwijzingsbeleid omdat we in Nederland al een volwaardig monumentenbestand hebben. Het aanwijzen van nieuwe rijksmonumenten gebeurt daarom alleen nog in speciale aanwijzingsprogramma’s. Bij uitzondering start de minister soms een aanwijzingsprocedure naar aanleiding van een individueel voorstel. Uw voorstel wordt daarvoor eerst getoetst aan het huidige beleid en pas daarna aan de inhoudelijke waarderingscriteria. Indien uw voorstel wordt overgenomen, zal daarna altijd een formele procedure worden gevolgd.

Wordt uw voorstel niet overgenomen dan betekent dat meestal dat er vanuit het beleid geen ruimte is om een rijksmonument aan te wijzen. Soms vormen andere instrumenten, zoals een gemeentelijke of provinciale bescherming, dan een goed alternatief om de door u geconstateerde waarden te beschermen.

Voorstel afvoeren rijksmonument

Ook voor het afvoeren van rijksmonumenten gelden strenge richtlijnen. Voordat de minister een monument afvoert, moet eerst aangetoond worden dat er onvoldoende monumentale waarden aanwezig zijn om de status van rijksmonument te behouden.

Hoe dien ik een voorstel in?

U dient uw voorstel online in met dit formulier. Voor een snelle afhandeling is het van belang dat u het formulier zo volledig mogelijk invult en zo veel mogelijk gegevens meestuurt.

U kunt alleen een voorstel indienen voor:

  • onroerende zaken zoals gebouwen, bruggen, gedenktekens e.d.;
  • aangelegde structuren zoals aardwerken, parken, tuinen en begraafplaatsen;
  • archeologische vindplaatsen.

U kunt géén voorstel indienen voor:

  • roerend erfgoed, zoals boten en voertuigen;
  • roerende objecten, zoals meubilair en kunstvoorwerpen;
  • stedenbouwkundige structuren en landschappen.

Behandeling van een voorstel

Aan de hand van het ingediende materiaal wordt gekeken of het voorstel een kans maakt op basis van het beleid en de inhoudelijke waarderingscriteria. Een voorstel wordt op een van de volgende wijzen afgehandeld:

  • het voorstel wordt niet overgenomen;
  • er is nader onderzoek nodig;
  • het voorstel wordt overgenomen en de formele procedure wordt gestart.

Het feit dat de procedure wordt gestart betekent niet automatisch dat een aanwijzing volgt. Meer informatie vindt u op de pagina Procedures aanwijzen en afvoeren in dit onderwerp. 

Termijnen

De Rijksdienst streeft er naar binnen 8 weken duidelijkheid te verschaffen over uw voorstel. Indien nader onderzoek gedaan moet worden is meer tijd nodig. U ontvangt hierover dan bericht.