RAM 205: Archeobotanie en archeozoölogie in Malta-onderzoek

De kwaliteit van onderzoek naar organisch materiaal is onder de loep genomen. Het blijkt dat een betere sturing bij de uitvoering van archeologisch onderzoek veel kenniswinst kan opleveren.

Archeobotanisch en zoölogisch onderzoek

Voor deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) zijn alle rapportages van opgravingen en maritiem onderzoek uit 2009 geanalyseerd. Het blijkt dat de mate waarin archeobotanisch en -zoölogisch onderzoek wordt toegepast, per onderzoek sterk verschilt. De motivatie wordt niet zozeer bepaald door de onderzoeksvraag maar door de uitvoerder. Vaak wordt in de onderzoeksvraag wel de intentie geformuleerd om organisch materiaal te onderzoeken. In de praktijk ontbreekt het bij de uitvoering echter vaak aan regie om dit onderzoek ook daadwerkelijk te doen. Een betere sturing kan dan ook veel kenniswinst opleveren.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 205
Onderdeel van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta
Auteurs: R.C.G.M. Lauwerier, O. Brinkkemper
ISBN/EAN: 9789057991950
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012