BRAM 13: Project Fysieke bescherming Cuijk 6000 gebied

In 2006 zijn Romeinse kaderesten in de gemeente Cuijk fysiek beschermd. Hiermee is de archeologische vindplaats echter nog niet veiliggesteld voor de toekomst.

Binnenvaartschepen

De vindplaats ligt vlakbij een kade waar de grootste Nederlandse binnenvaartschepen aanleggen. Daarnaast is het archeologische rijksmonument sterk onderhevig aan erosie en hebben werkzaamheden die zijn verricht in het kader van de Maaswerken een negatief effect op de vindplaats. Vanwege de directe bedreiging van dit archeologische gebied was het noodzakelijk om snel beschermende maatregelen te nemen.

Colofon

Reeks: Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 13
Tekst: Martijn Manders
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006