Monitor Landschap animatie

In deze animatie wordt kort uitgelegd wat de Monitor Landschap is. Met de monitor worden de veranderingen van ons landschap in beeld gebracht. Dit gebeurt aan de hand van zes indicatoren: bebouwing, landgebruik, openheid, opgaand groen, historische lijnelementen en reliëf. In de Monitor Landschap is nu de nul-situatie vastgelegd van alle indicatoren.

In onze samenleving is veel waardering voor het gevarieerde Nederlandse landschap. Het bevat de zichtbare sporen van het verleden, en geeft ons een gevoel van verbondenheid. Het is belangrijk voor onze kwaliteit van leven en het vestigingsklimaat van bedrijven en daarmee voor onze economie. Maar het landschap staat onder druk.

Zo wordt er meer en meer gebouwd in landelijk gebied, van woningen en distributiecentra tot zonneparken en megastallen. Landbouwgrond wordt geëgaliseerd, karakteristieke houtwallen verwijderd en sloten gedempt. Teloorgang en verschraling van ons landschap ligt op de loer.

De afgelopen jaren is er steeds meer maatschappelijke en politieke aandacht voor landschappelijke kwaliteit gekomen. Dit wordt versterkt door de grote ruimtelijke transities en opgaven die de komende jaren op de agenda staan en van grote invloed gaan zijn op de schaarse ruimte die we hebben. 

Het gaat bijvoorbeeld om de bouw van misschien wel een miljoen woningen, het grootschalig opwekken van hernieuwbare energie, het meer circulair maken van de landbouw en het versterken van de natuur. 

Hoe zorgen we ervoor dat ons landschap herkenbaar en aantrekkelijk blijft?  

In de Nationale Omgevingsvisie is vastgelegd dat bij ontwikkelingen de kwaliteiten van een gebied centraal moeten staan. Op die manier werken we aan een landschapsinclusief omgevingsbeleid. 

De Monitor Landschap is een van de instrumenten die is ontwikkeld om hier aan bij te dragen.  Met de monitor worden de veranderingen van ons landschap in beeld gebracht. Dit gebeurt aan de hand van zes indicatoren: bebouwing, landgebruik, openheid, opgaand groen, historische lijnelementen en reliëf. 

In de Monitor Landschap is nu de nulsituatie vastgelegd van alle indicatoren. Door jaarlijks de nieuwe metingen te vergelijken met het jaar ervoor, kunnen we de veranderingen volgen. De mate van verandering tussen twee jaren geven we landsdekkend weer voor ieder vak van 500 bij 500 meter.