Bundeling van 6 wetten en regelingen

De Erfgoedwet vervangt 6 wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed.

Monumentenwet 1988

Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten

Wet tot behoud van cultuurbezit

Wet tot teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied

Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen

Regeling materieel beheer museale voorwerpen

Monumentenwet

De Monumentenwet 1988 is op 1 juli 2016 overgegaan in de Erfgoedwet.

Onderdelen van de Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen, gaan naar de toekomstige Omgevingswet. Voor deze onderdelen is een overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen totdat de nieuwe Omgevingswet in werking treedt.

  • Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten
  • Verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie
  • Bescherming van stads- en dorpsgezichten

Daarnaast zijn een aantal nieuwe bepalingen aan de Erfgoedwet toegevoegd. Zie de pagina's over musea & collectiesarcheologierijksmonumenten.