Handreiking EU-Noodverordening hernieuwbare energie

Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie heeft een handreiking geschreven over de betekenis van de EU-Noodverordening hernieuwbare energie voor gemeenten (en provincies).

Rechtstreekse werking

De EU-Noodverordening hernieuwbare energie is gericht op het versnellen en vereenvoudigen van vergunningsprocedures voor het opwekken van hernieuwbare energie en de bijbehorende versterking van energienetten. De noodverordening is in december 2022 vastgesteld en de bepalingen zijn per direct ingegaan. De noodverordening heeft rechtstreekse werking. Dat betekent dat de regels ook impact kunnen hebben op de procedures bij vergunningverlening van zonnepanelen op monumentale daken en warmtepompen op en aan monumenten. 

Nederlandse context

In de handreiking wordt, na een algemene inleiding, per artikel een uitleg naar de Nederlandse context gegeven. Ook wordt duidelijk gemaakt op welke punten er nog onzekerheden en onduidelijkheden zijn omdat nog niet alles helemaal is uitgekristalliseerd. Daarom wordt de handreiking op een later moment nog aangevuld of bijgesteld.

Binnen 1 maand antwoorden

Let op! Bij aanvragen voor zonnepanelen met een maximumvermogen van 50 kW, moet het bevoegd gezag binnen een maand na ontvangst van een complete of aangevulde aanvraag antwoorden. Anders is de vergunning van rechtswege verleend.

Het bevoegd gezag kan deze van rechtswege verlening van de vergunning voorkomen door binnen een maand na indiening van de complete aanvraag of genoegzame aanvulling van een incomplete aanvraag een besluit te nemen (vergunning verlenen of weigeren) of aan te geven dat de beslistermijn wordt verlengd. Een ontvangstbevestiging geldt niet als antwoord.

Cultureel erfgoed

Gemeenten kunnen bij cultureel erfgoed besluiten dat hier sprake is van een uitzondering op de noodverordening. De noodverordening gaat alleen over projecten die louter betrekking hebben op het opwekken van hernieuwbare energie en de bijbehorende versterking van energienetten. Zodra er ook andere werkzaamheden in een vergunningaanvraag zitten, is de gebruikelijke procedure volgens de Wabo (straks: Omgevingswet) van toepassing.

Download de handreiking