Certificerende instellingen

Om archeologische opgravingsbedrijven een certificaat te verlenen, zijn er drie certificerende instellingen (CI’s) aangewezen. De CI’s zien er ook op toe dat de opgravingsbedrijven werken conform de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 4000 Archeologie en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)protocollen.

Drie CI's

De certificerende instellingen zijn:

  • Kiwa Nederland B.V.
  • Normec Certification B.V.
  • SGS INTRON Certificatie B.V.

De CI’s staan onder toezicht van de Stichting Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA beoordeelt CI’s op hun deskundigheid en onafhankelijkheid. Zo wordt de eenduidigheid en kwaliteit van het certificeringsproces bewaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de certificerende instellingen kunt u contact opnemen met info@cultureelerfgoed.nl.