Kaart agrarische veenontginningen

Het meeste veen is in de loop der tijd verdwenen. De plekken waar nog veenontginningen zichtbaar zijn, staan op de kaart agrarische veenontginningen.

De kaart maakt onderscheid tussen vijf verkavelingstypen:

 • Opstrekkende strokenverkaveling
  Dit landschap vertoont langgerekte kavelstroken die vanaf de ontginningsbasis zijn verlengd tot aan de grenzen van een andere veenontginning of dorpsgebied
 • Strokenverkaveling met vooraf vastgestelde diepte
  Deze categorie omvat kavelstroken met een vooraf vastgestelde kaveldiepte
 • Overige strokenverkaveling
  Dit landschap betreft strokenverkavelingen zonder duidelijke opstrekrichting of vooraf vastgestelde kaveldiepte
 • Onregelmatige blokverkaveling
  In dit landschap bestaan de percelen vooral uit kavelblokken zonder heldere opstrekrichting.
 • Overige verkaveling

Kernkwaliteiten veenweidegebieden

Aan de hand van zeven kernkwaliteiten is de algehele kwaliteit van een veenweidegebied te bepalen. Deze kernkwaliteiten heeft Landschap Noord-Holland in kaart gebracht voor het Nationaal Landschap Laag Holland. De kernkwaliteiten zijn: 

 1. veenpakketten
 2. (groot) aantal archeologische locaties
 3. middeleeuwse strokenverkaveling en historische watergangen
 4. oud geometrisch inrichtingspatroon droogmakerijen
 5. karakteristieke dijk- en lintdorpen
 6. grote openheid landschap
 7. weide- en moerasvogels