Overzicht kustgebied, Noordzee en Continentaal plat
Beeld: Bert van As

Naar een geo-archeologische zoneringskaart voor de Noordzee

Deze kaarten en het bijbehorende rapport geven een globaal beeld over waar zich in de Noordzee prehistorische landschappen kunnen bevinden. Aan de hand van deze gegevens wordt nu gewerkt aan een vervolg.

De Kaart Geo-archeologische zones toont het geologische landschap van de Noordzee. Op basis van deze kaart is de Kaart Archeologische Potentie gebaseerd. Deze laat een globaal beeld zien van de zones waar mogelijk nog prehistorische landschappen in de Noordzee aanwezig zijn. Deze verwachtingskaart is puur gericht op steentijdlandschappen. Op de Noordzeebodem liggen ook talloze scheepswrakken, maar deze jongere vondstcategorie is hier buiten beschouwing gelaten.

Wat levert het op: bouwstenen voor beleid

Deze kaarten en het bijbehorende rapport zijn tussenproducten op grond van bestaande wetenschappelijke kennis. Aan de hand van het rapport en het kaartmateriaal wordt momenteel gewerkt aan richtlijnen voor onderzoek en beleid. Hoewel er veel bekend is over het archeologische onderzoek naar steentijdlandschappen in de Noordzee is dit type onderzoek nog niet ingebed in de cyclus van de archeologische monumentenzorg (AMZ), in tegenstelling tot het onderzoek naar scheepswrakken. De hier gepresenteerde kaarten en rapport vormen een eerste opmaat om tot richtlijnen voor archeologisch onderzoek van verdronken steentijdlandschappen te komen.

Gebruik van de kaarten

De kaarten zijn op dit moment alleen als pdf (zie bijlagen) beschikbaar:

  • het rapport Indicatief model van het archeologische potentieel van de Noordzeebodem
  • de kaart Geo-archeologische zones
  • de kaart Archeologische potentie

Door wie

De geo-archeologische kaart is opgesteld door de Geologische Dienst Nederland | TNO. en de kaart Archeologische Potentie door de Rijks Universiteit Groningen, beide onder supervisie van Deltares. De RCE is opdrachtgever van het project, in nauwe samenwerking met de directie Zee en Delta van Rijkswaterstaat.