Regionale samenwerking bij aardbevingen

Rijksoverheid, Provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen,  gemeenten en erfgoedorganisaties werken in het kader van de recente aardbevingen nauw samen aan het behoud van het Gronings erfgoed en de Groningse identiteit.

Onder andere door te participeren in het Erfgoedprogramma 2017- 2021. De voortgang van dit programma en een nieuwe beleidsagenda zijn te vinden in de voortgangsrapportage Erfgoedprogramma.
Ook werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de NCG en NEN aan het beter toepasbaar maken van de standaard veiligheidsnorm NPR 9998 op monumenten.

Nationaal Programma Groningen

Het kabinet en de regio willen met het Nationaal Programma Groningen (NPG) naar een nieuw toekomstperspectief voor de provincie. Mensen en ideeën worden hierin samengebracht en krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden gebundeld. Het programma heeft een looptijd van 10 jaar. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten heeft het Rijk een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. Meer informatie hierover is te vinden in het programmakader van het NPG.

Het Erfgoedprogramma heeft ook een bijdrage gekregen van het NPG. De komende periode wordt in gezet op vijf kansrijke thema’s:

  1. Gebiedsgerichte ontwikkeling van toekomstbestendig erfgoed: erfgoed in stads- en dorpsvernieuwing als drager voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid
  2. Behoud van karakteristieke panden als drager van de gebiedsidentiteit
  3. Kennisontwikkeling, innovatie, vakmanschap en onderwijs
  4. Vernieuwende initiatieven in relatie tot erfgoed en de ruimtelijke context
  5. Verduurzaming. Dit thema loopt als een rode draad door de andere vier thema’s

Voor de uitvoering van deze ambities heeft het NPG 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Subsidies voor regulier en groot onderhoud

Er is door OCW en provincie Groningen extra budget vrijgemaakt voor onderhoud van monumenten in Groningen, zodat ze beter bestand zijn tegen schade en minder ingrijpend versterkt hoeven te worden. Hiervoor zijn de onderstaande subsidies ingevoerd:

Raadpleeg ook het overzicht van Financiële regelingen in de provincie Groningen voor de instandhouding van een rijksmonument.

Bent u eigenaar van een rijksmonument in Groningen?

Bent u op zoek naar informatie over of heeft u behoefte aan advies en ondersteuning bij schadeherstel en versterking? Dan kunt u terecht bij Erfgoedloket Groningen.