Cultureel erfgoed opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering komen sneller en zijn heviger dan gedacht. Daarom is het belangrijk om de maatregelen die nu al zijn getroffen voor klimaatadaptatie versneld uit te voeren, en te bepalen welke extra maatregelen nog meer noodzakelijk zijn. Dit staat beschreven in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (NUPKA) dat op vrijdag 17 november jl. naar de Kamer is gestuurd door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Klimaatverandering, en de maatregelen die Nederland neemt om hiermee om te gaan, zijn ook van invloed op ons cultureel erfgoed. Daarom zijn in het NUPKA acties opgenomen om cultureel erfgoed in de toekomst beter te kunnen beschermen. Daarnaast beschrijft het NUPKA hoe kennis over het verleden, en over erfgoed, kan worden ingezet bij maatregelen rondom klimaatadaptatie.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Verdroging bij een molen op Texel
Extreme droogte bij molen Het Noorden op Texel.

Behouden en benutten

Met het programma Erfgoed, Water en Klimaat zet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zich in om cultureel erfgoed te behouden en te benutten bij de gevolgen van klimaatverandering. De RCE heeft dan ook een rol bij de uitvoering van een aantal acties vanuit het NUPKA.

De belangrijkste acties die zijn opgenomen in het NUPKA:

  • Het in kaart brengen van risico's van klimaatverandering voor cultureel erfgoed. De RCE voert in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoek uit naar de belangrijkste risico’s van klimaatverandering op cultureel erfgoed. Dit onderzoek is onderdeel van het kennisprogramma ‘Navigeren naar een klimaatbestendig Nederland’.
  • Het opstellen van operationele doelen en maatregelen om cultureel erfgoed te beschermen. 
  • Inzetten op bewustwording bij erfgoedprofessionals en overheden van de effecten van klimaatverandering op cultureel erfgoed. En het versterken van de onderlinge samenwerking. 
  • Cultureel erfgoed als kans bij klimaatverandering. Bijvoorbeeld door oude oplossingen voor waterberging weer in te zetten. Of door het terugbrengen van historische landschapselementen om zo de biodiversiteit te verbeteren. De Erfgoed Deal is hierbij belangrijk.

Kennisportaal klimaatadaptatie

Nieuwsgierig naar wat er in het NUPKA precies staat over cultureel erfgoed? Op de website van de Rijksoverheid is de Kamerbrief bij het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie te vinden.

Op het Kennisportaal Klimaatadaptatie staat meer informatie over klimaatadaptatie voor iedereen die hieraan werkt.