RAM 217: Omleiding N273-Haelen; jagers, verzamelaars en boeren uit de prehistorie te Haelen-Napoleonsweg (gem. Leudal, provincie Limburg)

In het tracé van de omleiding van de N273, is ten zuidoosten van het dorp Haelen een vindplaats opgegraven met vondsten uit het laatpaleolithicum tot en met de nieuwe tijd.

Archeologisch onderzoek

In deze rapportage wordt verslag gedaan van een uitgebreid archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd in het tracé van de omleiding van de Napoleonsweg (N273) bij Haelen. De meeste vondsten bestaan uit aardewerkscherven, (vuur)stenen artefacten en een aantal grondsporen, en stammen uit het laatneolithicum en de vroege bronstijd (ca. 2450-1575 v.Chr.), toen er voor langere tijd is gewoond. De locatie bevindt zich centraal op een met dekzand bedekt Maasterras. In de ondergrond ligt een waterkerende laag, waardoor dit in het neolithicum al een geschikte plek was voor landbouw.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 217
Onder redactie van J. Schreurs
Auteur: E. Lohof
Met bijdragen van: I. Devriendt, Ph. Crombé (Universiteit van Gent), S.B.C. Bloo, S. Ostkamp, E.A.K. Kars, C. van Pruissen, J.M. de Moor, W.K. van Zijverden (allen ADC) en H.J.T. Weerts (RCE)
ISBN/EAN: 9789057992155
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013