Wat doet de Rijksdienst?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert beleid uit, geeft advies en ontwikkelt kennis. Samen met anderen zijn wij verant­woord­elijk voor de zorg van het Nederlandse erfgoed boven de grond, onder de grond, onder water en in musea. Ook houden we ons bezig met erfgoed in relatie tot onze leefomgeving.

Beleid

De RCE voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met ons ontwikkelt.

Voor ons is het beleid relevant dat vorm heeft gekregen in de beleidsbrief Erfgoed Telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving. Het kabinet werkt hierin het erfgoedbeleid uit van 2018 tot 2021. De 3 pijlers van Erfgoed Telt zijn:

  • instandhouding 
  • erfgoed in onze leefomgeving  
  • de verbindende kracht van erfgoed

Advies

De Rijksdienst geeft praktische adviezen aan eigenaren en beheerders van diverse soorten erfgoed: van gebouwd erfgoed tot archeologie en van landschappen tot museale collecties. Ook rijks- en locale overheden staan we bij met raad en daad en bij het ontwikkelen van beleid. De kennis en ervaring van onze adviseurs vormen hiervoor de basis.

De adviseurs van de RCE werken intensief samen met erfgoedinstellingen, zoals de provinciale steunpunten en museumconsulenten. Het streven is om antwoorden op individuele vragen en praktijkervaringen te verwerken tot relevante, ontbrekende kennis en adviezen.

De adviestaken van de RCE komen voort uit de wettelijke taken en het rijksbeleid dat de dienst uitvoert.

Kennis

Zorg voor het cultureel erfgoed betreft meer dan behoud en bescherming. Tegenwoordig stellen we steeds vaker de vraag hoe cultuurhistorische en sociaal-maatschappelijke waarden duurzaam kunnen worden ontwikkeld, benut en gebruikt.

De vernieuwingen in de erfgoedzorg vragen om nieuwe kennis. De RCE voorziet hierin door bestaande kennis te verzamelen, ontbrekende kennis te ontwikkelen en die kennis te delen. Daarbij staat voorop dat de kennis oplossingsgericht en toepasbaar is. Zo vormt de RCE de brug tussen wetenschap, praktijk en beleid. Lees meer over onze kennisstrategie in:

Kennisontwikkeling vindt onder meer plaats in afdelingsoverstijgende programma’s en projecten. De komende jaren zijn dat:

Programma

Programmaleider

Aardbevingen en erfgoed Cecile van der Tweel
Collecties buiten musea Alexandra van Kleef
Energie en Economie Ilse Koreman
Erfgoed en Duurzaamheid Frank Buchner
Erfgoed van de 20ste Eeuw Klaas-Jan van den Berg
Erfgoeddeal Jephta Dullaart
European Research Infrastructure Heritage Science (E-RIHS) Jan van 't Hof
Intensivering herkomstonderzoek cultuurgoederen 1933-1945 Nadine van Tijn
Internationale Erfgoedsamenwerking (IE) Michaëla Hanssen
Joint Programming Initiative (JPI) Vivian Saaze
Landbouw en Natuur Edwin Raap
Militair Erfgoed - Koude Oorlog Ben de Vries
Open RCE en Meerstemmighied, Diversiteit en Inclusie (OM) Jorien Kranendijk
Participatie - Faro Machteld Linssen
Post65 Barbara Speleers
Religieus erfgoed Judith Toebast
Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie, waterveiligheid en erfgoed Ellen Vreenegoor
Wonen en Mobiliteit Georgia de Poorter

Leerstoelen

Op een aantal specifieke erfgoeddomeinen zijn medewerkers van de RCE als (bijzonder) hoogleraar verbonden met een van de universiteiten:

Werkgebied RCE

De RCE voert activiteiten uit in het hele Koninkrijk en in verschillende andere landen. De samenwerking met het Caribisch gebied kreeg de afgelopen jaren een meer structureel karakter. Dat geldt zowel voor de landen binnen het Koninkrijk: Curaçao, Aruba en Sint Maarten, als voor de bijzondere gemeentes: Saba, Sint Eustatius en Bonaire. In het Caribisch gebied ligt de aandacht op dit moment vooral bij uitwisseling van kennis en expertise rond gedeelde maatschappelijke opgaven als participatie, koloniaal verleden en herbestemming, en werken we samen in aanloop naar de ratificatie van verschillende verdragen. Op de verschillende domein- en onderwerppagina’s staat meer informatie over de activiteiten die de RCE binnen Nederland uitvoert. Kijk voor onze internationale activiteiten op onze Engelstalige website.