Open overheid

De overheid wil meer openheid over wat zij doet. Veel overheids­informatie is daarom openbaar, vrij te gebruiken en te verspreiden.

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor iedereen beter te dienen. De Woo maakt toegang tot publieke informatie expliciet tot een recht van burgers.

BEELDTEKST:
Informatiehuishouding en de Wet open overheid

Op een mei 2022 treedt de nieuwe
Wet open overheid in werking, de Woo.

Deze vervangt de huidige
Wet openbaarheid van bestuur, de Wob.

De Woo stimuleert actieve openbaarmaking
van overheidsinformatie.

Het motto wordt: Open, tenzij.

Dat betekent dat een overheidsorganisatie
informatie uit eigen beweging publiceert...

en voor iedereen toegankelijk maakt.

Een burger, journalist of Kamerlid
hoeft daar niet eerst om te vragen.

Momenteel maakt de Rijksoverheid
al wetten en Kamerstukken openbaar...

en sinds een juli 2021 ook beslisnota's.

Verspreid over een aantal jaar
verplicht de Woo de Rijksoverheid...

nog meer informatiecategorieën
actief openbaar te maken.

Al deze informatie wordt gepubliceerd op
het Platform Open Overheidsinformatie: PLOOI.

Het portaal maakt meer informatie openbaar
en maakt informatie makkelijker vindbaar.

De Woo verplicht overheidsorganisaties...

om zo veel mogelijk andere informatie
actief openbaar te maken.

Met name over grote thema's...

is het belangrijk dat overheidsorganisaties
ruimhartig informatie en kennis delen.

Dat maakt beter inzichtelijk
hoe beleid tot stand is gekomen...

wat het heeft opgeleverd
en wat met inzichten is gedaan.

Het is belangrijk om je als organisatie nu al
voor te bereiden op actieve openbaarmaking...

en de informatiehuishouding
daarvoor op orde te brengen.

Het Rijksprogramma voor Duurzaam
Digitale Informatiehuishouding...

ontwikkelt producten die organisaties ondersteunen
bij de transitie naar meer actieve openbaarmaking.

Denk aan e-learnings,
een stappenplan en een handreiking.

Je vindt deze producten
op www.informatiehuishouding.nl.

Vraag ook binnen je eigen organisatie
naar instructies en andere hulpmiddelen.

Openbaarheid

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werkt actief mee aan een open overheid.

Vragen over openbaarheid

Heeft u algemene vragen over bij de RCE aanwezige documenten, over de werking van de Woo of andere Woo-gerelateerde vragen, dan kunt u contact opnemen met onze Woo-contactpersoon via info@cultureelerfgoed.nl.

Wij doen ons best om uw vraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden. De Woo-contactpersoon kan u ook helpen bij de vraag of het nodig is een formeel Woo-verzoek in te dienen.

Wet open overheid (Woo)

Binnen de Wet open overheid is geregeld dat iedereen een Woo-verzoek kan indienen.

Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u de RCE overheidsinformatie die in documenten is vastgelegd openbaar te maken. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit van de RCE tot stand is gekomen. De Woo heeft de Wob per 1 mei 2022 vervangen.

U kunt uw Woo-verzoek sturen naar: woo@cultureelerfgoed.nl.

Eisen Woo-verzoek

Iedereen mag bij de RCE een Woo-verzoek indienen. De Woo regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken.

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. in het Woo-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  2. het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  3. het verzoek gaat over informatie waar de RCE over beschikt;
  4. de informatie moet gaan over beleid van de RCE of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Een medewerker van de RCE kan met u contact opnemen als niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek gepauzeerd tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Openbaar voor iedereen

Informatie die door een Woo-verzoek openbaar wordt gemaakt, is in beginsel toegankelijk voor iedereen. U kunt ook om informatie vragen die alleen over uzelf gaat. In dat geval wordt de informatie niet voor iedereen openbaar. Ook kunt u om informatie vragen voor bijzondere doeleinden, zoals onderzoek.

U vindt alle Wob- en Woo-besluiten op rijksoverheid.nl.