Wat zijn cultuurgoederen?

Cultuurgoederen zijn roerende zaken die deel uitmaken van cultureel erfgoed.

De Erfgoedwet omschrijft cultureel erfgoed als "...uit het verleden geërfde materiële en immateriële bronnen, in de loop van de tijd tot stand gebracht door de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen, onafhankelijk van het bezit ervan, identificeren als een weerspiegeling en uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende waarden, overtuigingen, kennis en tradities, en die aan hen en toekomstige generaties een referentiekader bieden." 

De vervreemdingsprocedure is van toepassing op cultuurgoederen, zoals kunstwerken en geschiedkundige en wetenschappelijke objecten of een verzameling van cultuurgoederen. Een verzameling cultuurgoederen bestaat uit objecten die vanuit cultuurhistorisch of wetenschappelijk oogpunt bij elkaar horen. 

De vervreemdingsprocedure is gericht op Nederlands cultuurbezit. Dit zijn cultuurgoederen in publiek bezit zoals de Rijkscollectie en cultuurgoederen van andere overheden en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Het kan gaan om cultuurgoederen die eigendom zijn van een overheid of waarvan de zorg aan de overheid is toevertrouwd. Bij dit laatste kan worden gedacht aan een contractuele afspraak tussen de eigenaar en de overheid, waarbij de overheid zich heeft verplicht tot zorg voor de desbetreffende cultuurgoederen.