Procedure voor provinciale en gemeentelijke overheden

Als u een provincie of gemeente bent en u beheert cultuurgoederen die u wilt vervreemden, dan volgt u onderstaande vervreemdingsprocedure. Als de te vervreemden cultuurgoederen in beheer zijn bij een museum, dan vindt de vervreemding plaats in samenspraak met het museum. Indien het museum geregistreerd is in het Museumregister, volgt het museum hierbij altijd ook de Leidraad voor Afstoting van Museale Objecten (LAMO) van de Museumvereniging.

Stap 1. Verzamel de benodigde gegevens van het cultuurgoed

U verzamelt eerst alle informatie over het cultuurgoed: titel/soort object(en), vervaardiger(s), vervaardigingsjaar/periode, plaats van vervaardiging, verwervingsjaar/periode, materiaal, techniek, afmetingen, fysieke staat, en motivatie voor vervreemding. Op de website van KOOP vindt u een verdere beschrijving van bovenstaande punten.

Stap 2. Bepaal of het cultuurgoed mogelijk beschermenswaardig is

Kunt u redelijkerwijs vermoeden dat het cultuurgoed of de verzameling van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is én onvervangbaar en onmisbaar is voor het Nederlandse cultuurbezit? En wilt u bovendien vervreemden aan iemand anders dan de Staat, een provincie, een gemeente of een andere publiekrechtelijke rechtspersoon? Dan vraagt u advies aan een onafhankelijke commissie over de vervreemding. Het advies van de commissie is niet bindend. In de praktijk wordt een advies van de commissie in de meeste gevallen wel gevolgd.

U kunt zelf een toetsingscommissie samenstellen of u kunt bijvoorbeeld terecht bij de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid die is ondergebracht bij het Museumregister. Indien het advies van de onafhankelijke commissie bepaalt dat het cultuurgoed het beschermen waard is, stuurt u een kopie van het advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en gaat u 13 weken niet over tot vervreemding aan een andere partij dan de Staat, een provincie, gemeente of publiekrechtelijke rechtspersoon.

Lees meer over de aanpak van de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid

Stap 3. Publiceer voornemen in provinciaal blad of gemeenteblad

Publiceer als provincie uw voornemen in het provinciaal blad. Gebruik als gemeente uw gemeenteblad voor publicatie van het voornemen. Provincies en gemeenten die een voornemen tot vervreemding bekend willen maken, kunnen daarvoor het Model vervreemding gebruiken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg.

Stap 4. Kijk of er zienswijzen zijn ingediend

Particulieren en organisaties kunnen tijdens de periode van publicatie (6 weken) zienswijzen indienen over het voornemen tot vervreemden van een bepaald cultuurgoed. Gedurende deze termijn gaat u niet over tot vervreemding.

Stap 5. Beoordeel zienswijzen

U beoordeelt de zienswijzen en vraagt zo nodig advies aan een onafhankelijke commissie. Het advies van de commissie is niet bindend. In de praktijk wordt een advies van de commissie in de meeste gevallen wel gevolgd. U kunt zelf een toetsingscommissie samenstellen of u kunt terecht bij de Toetsingscommissie Beschermwaardigheid die is ondergebracht bij het Museumregister. Indien het advies van de onafhankelijke commissie bepaalt dat het cultuurgoed het beschermen waard is, stuurt u een kopie van het advies aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en gaat u 13 weken niet over tot vervreemding aan een andere partij dan de Staat, een provincie, gemeente of publiekrechtelijke persoon.

Stap 6. Wel of niet vervreemden

Na de publicatieperiode van 6 weken (en een mogelijk advies van een onafhankelijke commissie of 13 weken wachttijd na toezending aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) kunt u overgaan tot een definitief besluit over het te vervreemden cultuurgoed.

Stap 7. Publiceren van besluit

Het uiteindelijke besluit publiceert u in het provinciaal blad dan wel het gemeenteblad. Het uiteindelijke besluit kan door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden vernietigd.