Procedure voor overige organisaties en particulieren

Als u een privaatrechtelijke organisatie of een particulier bent en u beheert of bezit cultuurgoederen die u wilt vervreemden, dan is de vervreemdingsprocedure niet op u van toepassing. Als de te vervreemden cultuurgoederen in beheer zijn bij een museum, dan vindt de vervreemding plaats in samenspraak met het museum. Indien het museum geregistreerd is in het Museumregister, volgt het museum hierbij altijd de Leidraad voor Afstoting van Museale Objecten (LAMO) van de Museumvereniging.

Gaat het om een cultuurgoederen die zijn aangewezen als beschermd cultuurgoed volgens de Erfgoedwet, dan gelden andere voorschriften voor vervreemding. Met de bescherming wil de wetgever voorkomen dat voorwerpen en verzamelingen in particulier bezit die van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of uitzonderlijke schoonheid zijn, verloren gaan voor het Nederlandse cultuurbezit. Aan zulke voorwerpen wordt een beschermde status toegekend, waarna ze in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen opgenomen worden. Voorwerpen die in het register staan, mogen niet zonder toestemming van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar het buitenland worden uitgevoerd. 

Over de verplichtingen voor beschermde cultuurgoederen leest u meer op Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Om het register beschermde cultuurgoederen te raadplegen gaat u naar data.collectienederland.nl.

De wettekst van de Erfgoedwet is te vinden op wetten.overheid.nl.