Subsidie verantwoorden

Vanuit de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 heeft u een positief subsidiebesluit ontvangen. Na afronding van de activiteiten moet u de ontvangen subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verantwoorden. U dient een aanvraag tot vaststelling in binnen 22 weken na de in het (gewijzigde) besluit opgenomen subsidie-einddatum.

In het subsidiebesluit dat u ontvangen heeft, is opgenomen welke vereisten voor u gelden aan de eindverantwoording. Let op: indien u meer dan 30% subsidie ontvangt dan moet de eindverantwoording, naast de restauratie, tevens gericht zijn op toegankelijkheid, verduurzaming of de meervoudige opgave.

U levert de volgende documenten als eindverantwoording aan:

U kunt de eindverantwoording indienen via subsidies@cultureelerfgoed.nl. Vergeet daarbij niet het in de beschikking opgenomen referentienummer op te nemen en geef in de e-mail aan dat het om de ‘Eindverantwoording Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020’ gaat.

Uniform subsidiekader

De voorwaarden voor de eindverantwoording zijn vastgelegd in het Uniform subsidiekader (USK). Het Uniform subsidiekader geldt voor alle subsidieregelingen van de rijksoverheid.

Vaststellen subsidie

Op basis van de door u ingediende eindverantwoording beoordeelt de RCE of aan de subsidievoorwaarden is voldaan en of de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het (gewijzigde) besluit. Indien het subsidiepercentage van 30% bij de verlening is verhoogd omdat u, naast de restauratie, tevens een aanvraag heeft gedaan voor toegankelijkheid, verduurzaming of een meervoudige opgave, dan zal de RCE beoordelen of het toegekende subsidiepercentage ongewijzigd kan blijven. De RCE bepaalt op welk bedrag de subsidie definitief wordt vastgesteld en u ontvangt daarvoor een vaststellingsbesluit.

Teveel subsidie ontvangen?

Wordt de subsidie op een lager bedrag vastgesteld dan het bedrag zoals opgenomen in uw verleningsbesluit? Dan volgt mogelijk een terugvordering van de subsidie.

Het Nationaal Restauratiefonds zorgt voor de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.