Melden gewijzigde omstandigheden

U heeft een aanvraag gedaan voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020 en deze is toegekend. Na ontvangst van het subsidiebesluit is er iets veranderd in de omstandigheden. Geef dit dan zo  snel mogelijk aan ons door.

Voorbeelden van gewijzigde omstandigheden

  • U heeft meer tijd nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
  • Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning is geweigerd.
  • U kunt niet voldoen aan één van de in het besluit opgenomen subsidievoorwaarden.
  • Er wordt ten aanzien van de restauratie, toegankelijkheid, verduurzaming of meervoudige opgave afgeweken van het ingediende plan.
  • Er is iets gewijzigd in de financiering waardoor de uitvoering tot stilstand komt.

De veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Geef daarom deze veranderingen zo snel mogelijk door aan de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed ( RCE). Onderbouw de gewijzigde situatie zo goed mogelijk, zodat voor de RCE duidelijk is wat er wijzigt ten opzichte van uw goedgekeurde aanvraag. U kunt uw melding toesturen aan subsidies@cultureelerfgoed.nl. Vergeet daarbij niet het in de beschikking opgenomen referentienummer op te nemen en geef in de e-mail aan dat het om een ‘melding Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020’ gaat.

Twijfelt u of u een melding moet doen? Bespreek de situatie dan eerst met uw contactpersoon zoals vermeld in het verleningsbesluit.