Uitstel wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

Het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing regelt de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (en scholingsuitgaven). Deze wetswijziging zou oorspronkelijk ingaan per 2018.

De wetswijziging heeft forse uitvoeringsconsequenties, waarvoor veel voorbereidingstijd nodig is. Bovendien vindt minister Bussemaker het belangrijk om de gebruikers van deze regeling niet te lang in onzekerheid te laten over de situatie in het komende jaar. Daarom heeft de minister in overleg met de staatssecretaris van Financiën besloten de Kamer in een brief voor te stellen de wetswijziging met een jaar uit te stellen tot 2019.

Over het fiscaal jaar 2018 kan dan nog gebruikgemaakt worden van de fiscale aftrekmogelijkheden zoals beschreven op de site van de Belastingdienst.

In 2018 zal het ministerie van OCW, in overleg met veldpartijen, wel verder gaan met de uitwerking van een vervangende subsidieregeling voor het onderhoud van rijksmonumenten vanaf 2019. Het is aan het nieuwe kabinet om hier definitieve besluiten over te nemen; het dossier over de financiering van het monumentenstelsel is door de Tweede Kamer controversieel verklaard.