Wie kan herbestemmingssubsidie aanvragen?

Bent u eigenaar van een bouwwerk dat zich niet gemakkelijk leent voor een andere bestemming? Zoals een kerk, industriegebouw, school, boerenschuur, klooster of kasteel. Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de subsidie voor herbestemming en in aanvulling hierop een verduurzamingsonderzoek.

De regeling is bestemd voor

  • rijksmonumenten
  • provinciale monumenten
  • gemeentelijke monumenten
  • gebouwen zonder monumentenstatus
  • gebouwen, ook woonhuizen, die onderdeel uitmaken van een samenstel van monumenten of van een complex

Gebouw zonder monumentenstatus?

Voor gebouwen zonder monumentenstatus moet het college van burgemeester en wethouders in een verklaring aangeven dat het de bijzondere cultuurhistorische waarde van het bouwwerk erkent.

Als belanghebbende subsidie voor onderzoek aanvragen?

Ook belanghebbenden kunnen subsidie aanvragen voor het onderdeel van de regeling dat een haalbaarheidsonderzoek financiert. De eigenaar van het monument moet daar wel mee instemmen en de belanghebbende moet een rechtspersoon zijn. Bijvoorbeeld een gemeente, een projectontwikkelaar, een corporatie, een organisatie voor stadsherstel, of omwonenden die zich verenigd hebben in een stichting. U dient een door de eigenaar ondertekende verklaring mee te sturen. 

Hoe zit het met woonhuizen?

Woonhuizen, zoals bedoeld in de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten, komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Tenzij het om woonhuizen gaat die onderdeel uitmaken van een samenstel van monumenten, en als ook de herbestemmingsopgave van het gehele samenstel aan de orde is. Bijvoorbeeld bij grote complexen zoals industriële locaties, gevangenissen, ziekenhuizen en scholen. Hier bevinden zich vaak ook één of meer dienstwoningen die deel uitmaken van de herbestemmingsopgave zodra de functie van de hoofdgebouwen wordt beëindigd. Het gaat bij dit samenstel dus niet om een wooncomplex.