Erfgoed, waterbodems en het bestemmingsplan

Deze brochure laat zien hoe het erfgoed in de waterbodem in een bestemmingsplan of beheersverordening kan worden vastgelegd.

Gemeentelijk beleid onderwaterarcheologie

Volgens de Monumentenwet en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is een gemeente verplicht om in een bestemmingsplan rekening te houden met de in de bodem aanwezige en de te verwachten archeologische waarden. Dit geldt ook voor archeologische resten in alle wateren in het gemeentelijk grondgebied. De brochure geeft antwoord op vragen over onderwaterarcheologie in relatie tot het gemeentelijk beleid en zet de relevante regelgeving op een rij. Denk hierbij aan de Monumentenwet, de WABO, de WroBro / Barro, de Waterwet, de Ontgrondingenwet en de Wet Milieubeheer. Ook laat de brochure voorbeelden van projecten en vondsten in waterbodems zien.

Colofon

Samenstelling en redactie: M.C. Houkes
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014