Waterbodems en archeologie

Te vaak wordt de waterbodem in gemeentelijk archeologiebeleid buiten beschouwing gelaten. Deze brochure geeft antwoord op de belangrijkste vragen over maritieme archeologie en gemeentelijk beleid.

Het bestemmingsplan en de waterbodem

Volgens de Monumentenwet is de gemeente verplicht om in een bestemmingsplan rekening te houden met de in de bodem aanwezige en de te verwachten archeologische waarden. Anders dan vaak wordt gedacht, geldt dit ook voor alle wateren binnen het gemeentelijk grondgebied, zelfs als die in beheer zijn van Rijkswaterstaat of een waterschap. De beheerder is namelijk allereerst verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en waterveiligheid, terwijl de gemeente toeziet op de zorgvuldige omgang met archeologische waarden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013