Vraag en antwoord

Wat is een interieur?

Onder het begrip interieur wordt verstaan: het samenstel van één of meer ruimten (structuur, onderlinge relatie en de ruimtelijke verhoudingen) met hun afwerkingen (wanden, vloeren, plafonds) en de bijbehorende nagelvaste (deuren, schouwpartijen, installaties, ingebouwd meubilair, etcetera) en roerende bestandsdelen (stoffering, meubilering en inrichting).

Wat is een interieurensemble?

Een interieurensemble is een samenhang van onroerende en roerende zaken van (cultuur)historisch, artistiek, wetenschappelijk of technisch belang. Dit zijn niet alleen gebouwen met hun inrichting, maar ook de samenhang van enkele objecten met een gebouw, ruimte of plaats. Een voorbeeld van een ensemble is Kasteel Amerongen dat door de eeuwen heen door twee families bewoond is geweest. Elke generatie heeft iets aan het huis en de boedel toegevoegd.

Wat is een gesamtkunstwerk?

Een gesamtkunstwerk is een ensemble van de hand van een enkele architect of kunstenaar. Deze ontwierp dan zowel het gebouw als de meubelen, het tafelzilver, het behang en soms zelfs de kledij van de bewoners. Hiermee probeerde de ontwerper de levensstijl en -kwaliteit van de bewoners te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is het Rietveld Schröderhuis in Utrecht.

Welke elementen van een rijksmonument zijn beschermd?

De omvang van de bescherming wordt bepaald door de omschrijving van het monument en het begrip 'onroerende zaak'. Onder de bescherming vallen de onroerende zaken die expliciet in de omschrijving zijn vermeld. Niet onder de bescherming vallen objecten die alleen in de inleiding op de monumentomschrijving of alleen in de complexomschrijving worden genoemd. Adressen en kadastrale percelen zijn gebaseerd op de omschrijving. Als ze niet actueel zijn, dan dienen ze te worden geactualiseerd op basis van de omschrijving en, indien nodig, overige onderliggende stukken.

De bescherming van het monument omvat de gehele onroerende zaak. Dus alle onderdelen (bestanddelen) van de onroerende zaak, zoals de fundering, gevel en gevelonderdelen (bijv. ook stoep, trap of bordes), draagconstructie, kap, vloeren, vloerafwerking en interieur (bijv. plafond, wandafwerking, trappen, deuren en schouwen), maken deel uit van het beschermd monument, ook al zijn deze onderdelen niet in de registeromschrijving genoemd.

Bij een complexbescherming is elk van de samenstellende onderdelen aangewezen als rijksmonument, met elk een eigen monumentnummer. Uitgangspunt van de complexbescherming is dat de samenhang van de samenstellende onderdelen een meerwaarde geeft aan het geheel, en daarmee ook aan elk van de onderdelen. Elk complex heeft een complexnummer. In de omschrijving van het complex wordt de samenhang tussen de samenstellende onderdelen omschreven, en de meerwaarde die hieraan wordt toegekend.

Wat is een bestanddeel?

Een bestanddeel is een onderdeel van het onroerend goed dat er bij verwijdering voor zorgt dat het gebouw, maatschappelijk gezien, als incompleet wordt beschouwd.

Wat staat er in de omschrijving in het monumentenregister?

In het Rijksmonumentenregister staan alle onroerende zaken die beschermd zijn als rijksmonument. Alles wat in de omschrijving genoemd staat, valt onder de bescherming als rijksmonument. Overigens wil dat niet zeggen dat niet-genoemde onderdelen niet beschermd zijn: de bescherming van het rijksmonument omvat de gehele onroerende zaak. De omschrijving is bedoeld als duiding en identificatie van het beschermde rijksmonument.